DĖL MIŠKO DARBŲ RANGOVŲ ASOCIACIJOS SUSIRINKIMO REZOLIUCIJOS

VĮ VMU Direktorius Marius Pulkauninkas / 2018-06-05 /

Žurnalo "Miškai" gegužės mėnesio numeryje spausdinome Miško darbų rangovų asociacijos rezoliuciją, priimtą š. m. balandžio 12 d. ir adresuotą: Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui, Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkui Kęstučiui Mažeikai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui, Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos valdybos nariams, Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos direktoriui Mariui Pulkauninkui.
Dabar spausdiname VĮ VMU vadovo Mariaus Pulkauninko atsakymus į rezoliucijoje keltus klausimus (kalba netaisyta).

Išnagrinėję Miško darbų rangovų asociacijos (toliau – Asociacija)  2018-04-12 susirinkimo rezoliuciją, savo kompetencijos ribose teikiame informaciją dėl Asociacijos rezoliucijoje pateiktų teiginių ir keliamų pageidavimų.

 

1. VĮ VMU neplėsti savo medkirčių ir medvežių parko. 

VĮ Valstybinės miškų urėdijos komentaras:

Valstybiniuose miškuose miško kirtimui naudojama VMU medienos ruošos technika. Nuosava medienos ruošos technika leidžia daug operatyviau organizuoti medienos ruošą (ypač įvykus stichinėms nelaimėms, kurios šalyje kartojasi vidutiniškai kas 4 metai) bei taip padeda sudaryti tam tikrą konkurenciją miško rangos įmonėmis. VMU kasmet vykdo apie 28 proc. metinių miško kirtimo apimčių bei apie 40 proc. metinių medienos ištraukimo apimčių. Pažymime, kad:

a) VMU nedidina turimo medkirčių ir medvežių skaičiaus – vykdomas šiuo metu turimos VMU miško kirtimo bei medienos traukimo technikos atnaujinimas.

b) vykdant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-286 „Dėl valstybės lūkesčių, susijusių su Valstybių miškų urėdijos veikla“ nuostatas, įmonėje atliekamas išsamus turimos miškų technikos ir jos poreikio ilgalaikėje perspektyvoje įvertinimas ir, atsižvelgus į rezultatus, bus pritaikytas optimalus balansas tarp įmonės pajėgumais atliekamų ir perkamų rangos darbų.

 

2.Tobulinti medienos apskaitą.

VMU komentaras:

Po valstybinių miškų ūkio reorganizacijos viena iš prioritetinių VMU užduočių išlieka apvaliosios medienos matavimo ir priėmimo tikslumas, objektyvumas bei procesų optimizavimas, taikant pažangiausias technologijas. Informuojame, kad:

1. Fotogrametrinis apvaliosios medienos matavimo metodas, priimant ar parduodant medieną, VMU regioniniuose padaliniuose (tuometinėse VĮ miškų urėdijose) pradėtas diegti 2017 m. gegužės mėn. Vyksta duomenų perdavimo procesų optimizavimas.

2. 2017 m. tuometinė Generalinė miškų urėdija inicijavo dar vieno matavimo būdo įteisinimą – tai medkirčių (harvesterių) medienos matavimo sistemų duomenų panaudojimas apvaliosios medienos apskaitoje, priimant medieną. Pateiktas svarstymui Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių projektas.

Pažymime, kad pagamintos žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų priėmimas yra vykdomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu bei Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-672 „Dėl apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šie teisės aktai reglamentuoja, kad rangovinių įmonių pagaminta produkcija yra priimama atliktų paslaugų priėmimo aktu, kurį pasirašo VMU įgaliotas darbuotojas bei paslaugų teikėjo atstovas.

 

3. Realiai laikytis FSC sertifikato.

VMU komentaras:

FSC miškų sertifikavimo reikalavimai yra privalomi visiems VMU miškuose dirbantiems tiek VMU regioninių padalinių darbuotojams, tiek rangos įmonėms. VMU regioninių padalinių darbuotojai šiuos dirbančiuosius tikrina ne rečiau kaip kartą į ketvirtį. FSC reikalavimai nėra pertekliniai, jie lengvai įgyvendinami – tai asmeninės apsaugos priemonės, vaistinėlės buvimas ir darbo įrankių tvarkingumas. Vykdant viešą pirkimą FSC principai ir kriterijai pateikiami konkurso sąlygose, prievolė jų laikytis apibrėžiama sutartyje, kurios projektas pridedamas prie konkurso dokumentų. Konkurso dalyviai pateikia duomenis apie darbuotojų aprūpinimą asmens apsaugos priemonėmis ir pan. Rangovų atitikimas FSC sertifikato reikalavimams vertinamas tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metu. Neatitinkantys kvalifikacinių reikalavimų pasiūlymai, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, atmetami.

Be to, paaiškiname, jog FSC gamybos grandies sertifikatas galioja penkerius metus. FSC miškų sertifikavimo galiojimo laikotarpiu yra atliekami kasmetiniai auditai. Baigiantis sertifikato galiojimui atliekamas pakartotinis vertinimo auditas, po kurio sertifikato galiojimas atnaujinamas.

Pažymime, kad VMU regioniniai padaliniai laikosi FSC standarto ir nesusiaurina šio dokumento vienų ar kitų principų. Tai patvirtina auditus atlikusių atsakingų darbuotojų pateiktos išvados.

 

4. Mažinti rankomis atliekamų miškų ūkio darbų apimtis.

VMU komentaras:

Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 569 „Dėl Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programos patvirtinimo“, vienas iš uždavinių vertinimo kriterijų reikšmių yra „Medkirtėmis valstybiniuose miškuose iškertamos medienos dalis, procentais“. Informuojame, kad šis rodiklis kasmet didėja: 2015 m. – 37,8 proc.; 2016 m. – 42,1 proc.; 2017 m. – 43,2 proc.

 

5. Atsisakyti smulkmeniškos kontrolės.

VMU komentaras:

Pažymime, kad VMU yra valstybės įmonė, kuri vykdo veiklą pagal įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-7. Veiklos procesų kokybės kontrolė išliks svarbiu reikalavimu, organizuojant VMU veiklą.

 

6. Uždrausti kainas žemiau objektyvios savikainos.

VMU komentaras:

VMU regioniniai padaliniai miško kirtimo, sortimentų ištraukimo ir kitų miškų ūkinių darbų paslaugas perka vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. Šio įstatymo 57 straipsnis reglamentuoja atvejus, kai siūloma neįprastai maža kaina. VMU griežtai laikysis nurodyto reglamentavimo nuostatų ir tikrins visus atvejus, kai tiekėjai siūlys neįprastai mažą kainą.

 

7. Įtraukti MDRA į miškų ūkinę veiklą reguliuojančių teisės aktų kūrimo procesą.

VMU komentaras:

VMU nėra miškų ūkinę veiklą reguliuojančių teisės aktų rengėjas, ar miškų politikos formuotoja. Vis tik atkreipiame dėmesį, kad asociacijoms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms teisė dalyvauti, svarstant įvairius teisės aktų projektus, teikti jiems pastabas ir pasiūlymus, įtvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1244 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklių patvirtinimo“. Atsižvelgiant į tai, kviestume Asociacijos atstovus domėtis ir dalyvauti atitinkamų teisės aktų kūrimo procese bendradarbiaujant su atsakingomis ministerijomis.

 

8. Miškų ūkio darbų pirkimo konkursus organizuoti elektroninių aukcionų būdu.

VMU komentaras:

VMU kol kas nenumato platesnio elektroninių aukcionų taikymo. Ši viešojo pirkimo procedūra efektyviausia įsigyjant prekes, kurias siūlo daug tiekėjų. Tokiais atvejais sudaromų sutarčių sąlygos labiausiai atitinka rinkos sąlygas. Miško ūkio darbai priklauso nuo jų atlikimo sąlygų, todėl yra netipiniai. Be to, pastaruoju metu viešųjų pirkimų konkursuose dalyvauja palyginti nedaug dalyvių, todėl elektroninių aukcionų taikymas nebūtų efektyvus. Vis tik jeigu ateityje būtų nuspręsta centralizuoti visų medienos ruošos darbų pirkimus, būtų svarstomas ir elektroninių aukcionų taikymo klausimas.

Vykdant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-286 „Dėl valstybės lūkesčių, susijusių su Valstybių miškų urėdijos veikla“ nuostatas, per artimiausius metus bus sukurtos ir įdiegtos priemonės, užtikrinančios skaidrų prekių paslaugų viešųjų pirkimų ir pardavimų įgyvendinimą.

 

9. Skubiai parengti naujas miškų ūkio darbų pirkimo konkursų (aukcionų) ir sutarčių sąlygas. Jose turi būti numatyta:

a. Vienodos konkursų sąlygos visuose VĮ VMU padaliniuose.

VMU komentaras:

Šiuo metu viešųjų pirkimų konkursai yra ir vykdomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, CVPI sistemoje. 

Atsižvelgiant į skirtingą VMU regioninių padalinių medynų, augaviečių, miškų išsidėstymo ir kitų faktorių specifiką, vienodų miško kirtimo darbų paslaugų pirkimų sąlygų visiems padaliniams parengimas būtų sunkiai įgyvendinamas. Vykdant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-286 „Dėl valstybės lūkesčių, susijusių su Valstybių miškų urėdijos veikla“ nuostatas („artimiausiu metu įmonėje taikomi vieningi miškų ūkio veiklos procesai“), bendri paslaugų medienos ruošos ir miškų ūkinių darbų paslaugų pirkimo ir sutarčių sąlygų principai jau rengiami. Parengtas projektas galėtų būti aptartas su Asociacija.

b. Ilgas sutarčių terminas.

VMU komentaras:

VMU yra valstybės įmonė ir visus pirkimus vykdo, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu. Įstatyme miško kirtimo ir miškininkystės paslaugos yra priskiriamos 27 paslaugų kategorijai. Artimiausiu metu vykdant pirkimus, VMU regioniniai padaliniai sudarys ilgalaikes sutartis Viešųjų pirkimų įstatyme numatytais terminais. 

Pritartume, kad Viešųjų pirkimų įstatyme būtų numatyta galimybė sudaryti ilgalaikes 5 metų medienos ruošos sutartis.

c. Maksimalių kainų pagrįstumas.

VMU komentaras:

Siekiant išvengti pernelyg aukštų paslaugų kainų, Viešųjų pirkimų įstatymas numato galimybes taikyti maksimalių įkainių praktiką (tai ypač svarbu regionuose, kur miško rangos įmonių konkurencingumas nėra pakankamas). Naujiems konkursams nustatomi maksimalūs miško kirtimo ir medienos ištraukimo darbų įkainiai, pagrįsti detaliais skaičiavimais, ir yra viešai skelbiami.

d. Pirmenybė vietinėms įmonėms.

VMU komentaras:

Šalyje medienos ruošos įmonių gamybiniai pajėgumai ir buveinės nėra išsidėstę proporcingai VMU regioninių padalinių kertamam metiniam medienos tūriui – vienuose regionuose tokių įmonių yra daugiau, tačiau kituose miško rangos įmonių konkurencingumas nėra pakankamas. Pažymime, kad VMU yra valstybės įmonė ir visus pirkimus vykdo, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu. Įstatymas nenumato galimybės teikti preferencijos kokiai nors vienai įmonių grupei ir reikalauja taikyti vienodas sąlygas visiems rinkos dalyviams.

e. Atskiri konkursai ūkiniams darbams ir medienos ruošai.

VMU komentaras:

Peržiūrint VMU bendruosius medienos ruošos bei miškų ūkinių darbų paslaugų pirkimo ir sutarčių sąlygų principus, šis pasiūlymas su Asociacija bus diskutuojamas.

f. Mažiausias pirkimo objektas – girininkijos darbai.

VMU komentaras:

Peržiūrint VMU bendruosius medienos ruošos bei miškų ūkinių darbų paslaugų pirkimo ir sutarčių sąlygų principus, šis pasiūlymas su Asociacija bus diskutuojamas.

g. Galimybė iki konkurso susipažinti su biržėmis ir kitais objektais.

VMU komentaras:

Peržiūrint VMU bendruosius medienos ruošos bei miškų ūkinių darbų paslaugų pirkimo ir sutarčių sąlygų principus, šis pasiūlymas su Asociacija bus diskutuojamas.

h. Vieningi įkainių koeficientai.

VMU komentaras:

Pažymime, kad VMU yra valstybės įmonė ir visus pirkimus vykdo, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, kuriame tokia galimybė nenumatyta.

i. Nedrausti mašininio kirtimo.

VMU komentaras:

Peržiūrint VMU bendruosius medienos ruošos bei miškų ūkinių darbų paslaugų pirkimo ir sutarčių sąlygų principus, šis pasiūlymas su Asociacija bus diskutuojamas.

 

10. Miško darbų rangovų asociaciją įtraukti į miško darbų konkursų sąlygų rengimo procesą.

VMU komentaras:

VMU yra suinteresuota darnia valstybinių miškų plėtra ir efektyvios medienos ruošos veiklos organizavimu. Nagrinėdami efektyvesnio darbo organizavimo galimybes kviesime ir Asociacijos atstovus reguliariems susitikimams, diskusijoms bei konstruktyviam bendradarbiavimui.

 

Direktorius Marius Pulkauninkas