Priimamos paraiškos

/ 2018-10-09 /

Privačių valdų savininkai kviečiami teikti paraiškas pagal tris 2014–2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos (KPP) priemones. Planuojantys plėsti miško plotus, įrengti ar rekonstruoti miško kelius, atkurti nukentėjusius nuo stichinės nelaimės miškus, įdiegti miškų gaisrų stebėsenos įrangą ar norintys įveistą mišką apsaugoti bei prižiūrėti tai gali padaryti pasinaudoję parama. Šiems tikslams skirta daugiau kaip 12 mln. eurų. Paraiškos priimamos iki spalio 31 d. 

Miško veisimas

Parama miškui įveisti, įveistą mišką prižiūrėti, apsaugoti ir ugdyti teikiama pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“. Šiuo paraiškų rinkimo etapu minėtai veiklos sričiai įgyvendinti skirta 9,5 mln. Eur paramos lėšų. 

Paraiškas teikti gali juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems planuojama apželdinti mišku žemė priklauso nuosavybės teise, bei savivaldybės, tokią žemę valdančios patikėjimo teise.

Paramos lėšomis nekompensuojamos trumpos rotacijos želdinių (rotacija iki 15 metų), taip pat kalėdinių eglučių ir greitai augančių rūšių medžių, skirtų energijai gaminti, sodinimo išlaidos. Želdinant greitai augančias medžių rūšis, kurių laikotarpis tarp dviejų kirtimų yra nuo 15 iki 20 metų, parama teikiama tik jų įveisimo išlaidoms kompensuoti. Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos nemokamos.

Savaime mišku apaugusioje žemėje, kai papildomai jos želdinti nereikia, miško įveisimo išmoka nemokama, o miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka mokama, jei žėlinių vidutinis amžius yra iki 5 metų.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS adresu https://zumis.lt. Paraiška per ŽŪMIS turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos (spalio 31 d.) 12 val.  

Miškų infrastruktūros gerinimas

Paramos pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Miškų infrastruktūros gerinimas“ lėšomis finansuojama miško kelių su žvyro danga įrengimas ir / ar rekonstrukcija, su miško keliais susijusių griovių, nuovažų, tiltų įrengimas ir / ar rekonstrukcija, taip pat vidinės miškotvarkos projekto parengimo ir / ar tikslinimo bendrosios išlaidos. Šios veiklos sričiai įgyvendinti skirta 1,16 mln. Eur paramos lėšų.

Paramos gali kreiptis miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys), miško valdytojų grupės. Paraiškos gali būti teikiamos ir kartu su partneriais – kitais miško valdytojais. Partnerių įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas ir jų būtinumas turi būti įrodytas paramos paraiškoje ir projekto apraše.

Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 200 tūkst. Eur. Paramos intensyvumas – 80 % visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo.

Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas

Pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ remiamas miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas, miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas, stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas. Šiai veiklos sričiai įgyvendinti skirta 1,84 mln. Eur paramos lėšų. 

Paraiškas gali teikti privačių ir valstybinių miškų valdytojai. Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui projektui negali viršyti 200 000 Eur, o visu 2014–2020 m. laikotarpiu negali viršyti 400 000 Eur.

Atrankos kriterijai ir skiriami balai

Paraiškoms, teikiamoms pagal investicines priemones, už atitiktį taisyklėse nustatytiems projektų atrankos kriterijams suteikiami atrankos balai. Paraiška, pateikta miškų projektui finansuoti, turi surinkti mažiausiai 30 projektų atrankos balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad paraiška nesurinko privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, ji atmetama. Su projektų atrankos kriterijais galima susipažinti veiklos sričių įgyvendinimo taisyklėse. Atrankos kriterijai ir skiriami balai taip pat skelbiami kvietimuose teikti paraiškas. Daugiau informacijos NMA interneto svetainėje www.nma.lt.